PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKYBRNO A OKOLÍ HANÁ LITOVELSKÉ POMORAVÍ NÍZKÝ JESENÍK HRUBÝ JESENÍK ŠUMPERK OKRES JESENÍK HLAVNÍ STRANA OKRES PŘEROV OKRES PROSTĚJOV OKRES OLOMOUC ŠUMPERK OKRES JESENÍK ČESKÁ REPUBLIKA
Pátek 01.03.2024
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Krajský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Olomoucký kraj
Zajímavosti kraje
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
Sdružení a spolky
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality a zprávy
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
LÁZEŇSTVÍ
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
FOLKLÓR A TRADICE
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Povinné informace

podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy"
1. Oficiální název:
Obec Bělotín
2. Důvod a způsob založení:
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura:
Mgr. Eduard Kavala Starosta obce statutární zástupce obce, řídí a organizuje chod obce a obecního úřadu
Jiří Dostalík Místostarosta
neuvolněný
zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti
Martina Račková Odborný referent účetní agenda, matrika, legalizace a vidimace, poplatky
Miloslava Benová Referent samosprávy mzdová a personální agenda, poplatky, legalizace a vidimace
. Správce ICT informační systém o území (GIS), obecní zpravodaj, správa webové prezentace, elektronické komunikace, správa informačního systému, poplatky, agendy investičních akcí, administrace CzechPOINT a ISDS.
4. Kontaktní spojení:
Poštovní adresa:
Obecní úřad Bělotín
753 64 Bělotín 151
Telefon/Fax:
581 612 100

Ústředna - spojuje všechna pracoviště OÚ vč. kanceláře starosty a spouští fax.
GSM:

727 976 643 - Mgr. Eduard Kavala

724 168 322 - Miloslava Benová

602 549 744 - Martina Račková


724 169 778 - Ing. Olga Spáčilová

606 785 331 - Pavel Schneider

602 193 243 - Ing. Miroslav MašteraVoIP:
581 030 005 - ústředna
581 030 006 - ústředna
E-mailové adresy:
- pro běžnou korespondenci úřadu a starosty: belotin@belotin.cz
- pro stavební agendy a projekty, správu hřbitovů, bytových a nebytových prostor, čistota obce: urad@belotin.cz
- pro ekonomické agendy (fakturace, rozpočet, majetek), matriku: ekonom@belotin.cz
- pro personální agendy, mzdy, dávky sociální, nemocenské a další, poplatky, CzechPOINT: ucetni@belotin.cz
- pro organizační pokyny, přihlášky a oznámení kulturních a společenských akcí, zejména pravidelně pořádaných obcí, jako Pivní slavnosti, dny obce, BTZ, Valentův podzim apod.: kultura@belotin.cz
- pro správce webové prezentace, ICT, dotace, GIS, CzechPOINT, datové schránky, solární LED VO, veřejný rozhlas webmaster(at)belotin.cz
E-podatelna:
- elektronická podání, žádosti a stížnosti belotin(at)olkraj.cz
Oficiální stránky:
Prezentace obce, partnerských obcí, sdružení a spolků, jejichž je obec Bělotín členem.
5. Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Úterý 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Středa 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:15 11:45 - 13:30
6. Bankovní spojení:
Běžný účet:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1883001369/0800

Účet pro dotace:
Česká národní banka, číslo účtu: 94-3713831/0710

Účet pro dotace ze SFDI:
Česká národní banka, číslo účtu: 2006-3713831/0710
7. IČ (identifikační číslo):
00301019
8. DIČ (Daňové identifikační číslo)
CZ-00301019, (Obec Bělotín je plátcem DPH od 1.7.2009)
9. Rozpočet obce a závěrečný účet
Všechny dokumenty se vztahem k rozpočtu obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Všechny dokumenty se vztahem k výsledkům hospodaření obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
10. Žádosti o informace
 • Písemně na adrese obecního úřadu
 • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách uvedených výše
 • Písemně na adrese elektronické pošty belotin(at)belotin.cz
 • Písemně prostřednictvím elektronické podatelny belotin(at)kr-olomoucky.cz
 • Informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, v internetové prezentaci, případně vyhlášením místním rozhlasem
11. Příjem žádostí a dalších podání
Obdobně jako v předchozím odstavci.
12. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:
 • Ve věcech přenesené působnosti je odvolacím orgánem
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
 • Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Bělotín.
13. Formuláře
Formuláře k agendám, řešeným obecním úřadem Bělotín, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Řadu užitečných formulářů naleznete na internetových stránkách:
14. Návody pro řešení životních situací
15. Nejdůležitější předpisy
 • Obecně závazné vyhlášky obce Bělotín
 • Přehled některých zákonů ČR:
 •  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona,
   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
   Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
   Zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".
16. Sazebník úhrad za poskytování informací, pořízení kopií a opisů, nahlížení do spisů a další
Při stanovení poplatku se vychází především z ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a částky vypočtené za náklady na přípravu informace.
Vyhledání informací pracovníkem obecního úřadu 100,- Kč za každou započatou hodinu
Kopírování černobílé 1,- Kč za každý formát A4
Poskytnutí informací na datovém nosiči 10,- Kč / CD-DVD
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106 / 1999 Sb.
Všechny dokumenty uvedeného typu jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
18. Seznam příspěvkových organizací a organizačních součástí
 • Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, IČ: 71003827

  Správa bytů Bělotín, p.o., IČ: 71294651
 • Místní knihovny (bez právní subjektivity)
19. Spolky a organizace
20. Profil veřejného zadavatele
Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec Bělotín
21. Registr oznámení
Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín
Od r. 2018 je agenda vedena v Centrálním registru oznámení na adrese https://cro.justice.cz/
.
22. Zpracování osobních údajů
Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.
Správce OÚ:
Obec Bělotín,
sídlo: 753 64 Bělotín 151,
IČ: 00301019,
DS: unrbsif,
telefon: 581 612 100,
e-mail: belotin(at)belotin.cz
Pověřenec pro ochranu OÚ:
Tomáš Bíbrlík,
e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz,
tel. 777 698 876,
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 05.02.2008 v 10:42 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA